Regulamin

Wprowadzenie

§1 Poniższy Regulamin sporządzono w oparciu o przepisy prawne obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 Niniejszy regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

§3 Zanim Klient rozpocznie korzystanie z Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z treścią poniższego Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia.

§4 Definicje terminów używanych w niniejszym Regulaminie:

a) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i nie została pozbawiona zdolności do czynności prawnej w tym również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która korzysta z usług świadczonych w ramach serwisu internetowego powiązanego ze stroną https://violettarymszewicz.com

b) Serwis – witryna internetowa umieszczona w Internecie pod adresem: https://violettarymszewicz.com

c) Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

d) Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).

Ochrona danych osobowych

§1 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym serwisu (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§2 Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich kontroli oraz zmiany. Może także w każdej chwili żądać ich usunięcia z bazy danych prowadzonej przez Usługodawcę. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta tylko w przypadku gdy nakazuje mu to przepis prawa.

Zasady rezerwacji konsultacji

§1 Rezerwacja usługi odbywa się w dwóch etapach:

a) Wstępna rezerwacja – następuje po wybraniu przez Klienta usługi i wybraniu terminu jej przeprowadzenia.

b) Rezerwacja opłacona – następuje po zaksięgowaniu w odpowiednim terminie płatności za konsultację dokonanej przez Klienta.

c) Zamawianie, rezerwacja, modyfikacja oraz anulowanie terminów konsultacji odbywa się za pośrednictwem systemu online nakiedy.pl.

§2 Rezerwacji terminu można dokonać nie później niż 24 godziny przed terminem konsultacji oraz nie wcześniej niż 30 dni przed.

§3 Po dokonaniu wstępnej rezerwacji usługi termin zostanie zablokowany dla klienta do momentu otrzymania płatności.

§3 W przypadku, kiedy czas oczekiwania na płatność zostanie przekroczony, nastąpi anulowanie wstępnej rezerwacji konsultacji.

§4 Konsultant może odwołać usługę, której termin został zarezerwowany przez Klienta. Wówczas Klient może wybrać inny dogodny termin konsultacji lub odstąpić od zamówienia.

§5 W przypadku zdarzenia losowego uniemożliwiającego odbycie konsultacji w wyznaczonym terminie przez Klienta lub Konsultanta, uzgadniany jest kolejny, dogodny dla obu stron termin konsultacji.

Organizacja konsultacji

§1 Czas konsultacji wynosi 60 minut licząc od zaplanowanego czasu rozpoczęcia.

§2 Strona 3 z 6 Odwoływanie konsultacji jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem systemu nakiedy.pl, nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem konsultacji. W przypadku, kiedy odwołanie terminu następuje później niż 24 godziny, konsultacje będą anulowane, a wpłata przepada na rzecz Serwisu.

§3 Jeśli rezygnacja nastąpiła z inicjatywy Użytkownika to nie przewiduje się zwrotów wynikających z niewykorzystanych konsultacji. W szczególnych przypadkach Serwis może zwrócić kwotę za anulowane konsultacje, przy czym nie jest do tego zobowiązany.

§4 W przypadku wystąpienia problemów z połączeniem internetowym, konsultacje zostaną przedłużone lub przełożone na inny termin.

§5 Konsultacje rozpoczęte z opóźnieniem z winy użytkownika zostaną skrócone o czas spóźnienia.

§6 W przypadku spóźnienia Użytkownika konsultant zaczeka przez 15 minut, po czym rozłącza się.

§7 Po dokonaniu wstępnej rezerwacji danej usługi inni Klienci nie mają możliwości zarezerwowania usługi konsultacyjnej w tym samym terminie u danego Konsultanta. Jeśli czas oczekiwania na płatność zostanie przekroczony, następuje anulowanie wstępnej rezerwacji usługi.

Wymagania techniczne

§1 Do korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu niezbędne jest posiadanie przez Klienta dostępu do Internetu oraz przeglądarki internetowej na urządzeniu elektronicznym (komputerze, tablecie, telefonie komórkowym).

Cennik i zasady płatności

§1 Konsultacje online są płatne, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie Serwisu.

§2 Warunkiem wykonania usługi konsultacji jest rezerwacja terminu oraz jego opłacenie.

§3 Usługodawca może odmówić wykonania usługi z powodu braku akceptacji Regulaminu Polityki Prywatności.

Zakres usług oraz cennik został przedstawiony na stronie internetowej serwisu.

Sposób płatności

§1 Koszt usługi konsultacyjnej został podany na stronie serwisu w zakładce…….

§2 Opłata za konsultację jest uiszczana poprzez:

a) Kanał płatności dostępny w serwisie –Przelewy24.

b) Przelew bankowy.

§3 Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty niezwłocznie po zamówieniu usługi konsultacyjnej. Płatność powinna być dokonana przed rozpoczęciem świadczenia usługi, zaś brak jej dokonania w pełnej wysokości powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi. Ten sam skutek wywołuje dokonanie płatności po przekroczeniu maksymalnego czasu oczekiwania na płatność.

§4 W przypadku gdy dokonanie płatności nastąpi po anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi, Klient może ponownie wybrać termin zamówionej usługi konsultacyjnej.

Odpowiedzialność

§1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do Serwisu, jeśli są one wynikiem awarii lub wadliwego działania systemów teleinformatycznych niezależnych od usługodawcy oraz z innych przyczyn od niego niezależnych.

§2 Usługodawca ma prawo do zawieszenia funkcjonowania Serwisu celem jego bieżącej obsługi oraz konserwacji serwisu, oprogramowania i innych urządzeń technicznych z nim związanych.

§3 Klient zobowiązuje się w trakcie świadczenia usług do podawania danych i składania oświadczeń zgodnych z prawdą. Konsultant nie ponosi odpowiedzialności za skutki będące następstwem podania przez Klienta nieprawdziwych danych lub składania nieprawdziwych oświadczeń.

§4 Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do szkody poniesionej przez Klienta, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności Usługodawcy ograniczona jest do wysokości kwoty zapłaconej mu przez Klienta.

§7 Klient i Usługodawca nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności za niewykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, gdy będzie to spowodowane przyczynami, których zaistnienia nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności.

§8 Strona 5 z 6 W przypadku, kiedy Klient dostarczy Usługodawcy dane o charakterze bezprawnym lub takich, które mogą uszkodzić systemy komputerowe Usługodawca może uniemożliwić do nich dostęp, o czym powiadomi Klienta. W takim przypadku z tytułu poniesionych strat Usługodawcy będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek uniemożliwienia dostępu do danych o bezprawnym charakterze.

Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów

§1 Reklamacje dotyczące korzystania z płatnej części Serwisu można zgłaszać za pomocą sytemu wiadomości/formularza w panelu Klienta w ciągu 14 dni od dnia wykonania usługi lub dnia, w którym usługa miała być wykonana. Reklamacja wniesiona po upływie tego terminu nie będzie rozpatrzona.

§2 Reklamacja powinna zawierać:

a) Imię i nazwisko klienta, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

b) Przedstawienie problemu stanowiącego przyczynę reklamacji.

§3 Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta za pomocą wiadomości e-mail. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni.

§4 3. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Klient ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§5 Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej na podstawie Regulaminu jest prawo polskie.

Postanowienia końcowe

§1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług, a w szczególności do składania oświadczeń woli, stosuje się przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2020.3440) oraz inne przepisy prawa polskiego.

§2 Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie Serwisu.

§3 Strona 6 z 6 Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu następuje poprzez jej umieszczenie na stronie Serwisu.

§4 Usługodawca nie udostępni osobom trzecim informacji przekazywanych przez Klienta, w szczególności treści porad. Klient nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad.

Regulamin obowiązuje od 17.07.2023